The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ALBUM

.ALBUM

GLC_Player Album File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Tập tin tập ảnh được tạo và sử dụng bởi GLC u Player, một ứng dụng dùng để xem mẫu 3Dchứa một bộ sưu tập các mẫu 3Dcó thể đóng cửa và mở ra để xem các mô hình 3D vào lúc khác.

sự miêu tả:

Tập ảnh được thiết kế để giúp bạn quản lý các mô hình 3D của bạn trong dạng::: lỗi sản, 3D, COLLADA, và STL.Khả năng nạp các mẫu, xem mẫu của các mẫu đã nạp, và chọn các mẫu khác nhau.

ALBUM (GLC_Player Album File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E498 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。