The X

1种文件使用AIU的扩展名

.AIU

Advanced Installer Updates Configuration File

分类:设置文件
Tập tin cấu hình chứa thông tin về một lần cập nhật tới một chương trình được cài đặt với bộ cài đặt caothường cung cấp cho khách hàng qua website của một công ty phần mềmdùng để kiểm tra xem người dùng có phiên bản mới nhất của phần mềm được cài đặt và cung cấp cập nhật nếu cần thiết.

说明:

Các tập tin AIU được lưu vào một định dạng văn bản thường và bắt đầu bằng dòng:
Aiden.
Tất cả các tập tin AIU chứa tên của chương trình, địa chỉ URL của bộ lắp đặt mới nhất, kích cỡ tập tin và đường dẫn tới thư mục cài đặt.Chúng có thể gồm một mô tả bộ lắp đặt, một danh sách các tính năng, lỗi sửa lỗi, chìa khóa đăng ký, và số của phiên bản hiện thời.

AIU(Advanced Installer Updates Configuration File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E487 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。