The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng A8S

.A8S

Anim8or Script

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Văn lệnh được tạo cho Anim8or, một chương trình hoạt hình 3D tự do và hoạt động ký tự cho Windows.lưu vào dạng văn bản thường và chứa mã nguồn được viết trong cấu trúc ASL (Anim8or Scripting language) syntax.

sự miêu tả:

Những tập lệnh Anim8or có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc sao chép các mẫu vật, nhập và xuất dạng tập tin mới, và thêm các tính năng bổ sung vào phần mềm.

A8S (Anim8or Script) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

发送 E207 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。