The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng A2C

.A2C

Alice Object File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Mẫu 3D được dùng bởi Alice, một môi trường lập trình 3D được thiết kế cho mục đích giáo dục.lưu vào dạng lưới 3D nén có thể gồm các góc, cạnh và nói dốicó thể được xem và sửa thành vật thể ba chiều trong Alice.

sự miêu tả:

Alice có thể nhập vài định dạng tập tin 3D, bao gồm cả tập tin.DG,.DXF, ASE, và.Al.Tuy nhiên, những tập tin này phải được chuyển đổi thành dạng APC để được biên tập với Alice.

A2C (Alice Object File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E174 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。