The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 8XU

.8XU

TI-83 and TI-84 Plus Operating System File

Phân loại:Tập tin hệ thống
Tập tin được sử dụng bởi Bộ tư vấn Texas TI-83 và TI-84 Plus đã tiên tiến toán và máy tính biểu đồ khoa họcchứa tập tin điều khiển máy tínhcung cấp cập nhật thường xuyên cho hệ điều hành của TI-83 và TI-84 Plus computers.

8XU (TI-83 and TI-84 Plus Operating System File) phần mềm liên quan:

Windows

4phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

4phần mềm

发送 E164 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。