The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 8XP

.8XP

TI-83 Plus Calculator File

Phân loại:Những tập tin khác
Chương trình hay tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Bộ tư liệu Texas TI-83 Plus và TI-84 seri máy tínhcó thể được chuyển đến máy tính từ máy tính bằng cáp nối TI và phần mềm được cài vào.

sự miêu tả:

Trình tự kết nối có thể được tải về từ trang web của Texas về Bộ điều hành.

8XP (TI-83 Plus Calculator File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E162 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。