The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 8LD

.8LD

Overlord 2 Language File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin máy chơi đã dùng bởi Chúa tể 2, một game hành động và phiêu lưu người thứ bachứa dữ liệu xác định vị trí trò chơi thành ngôn ngữ khác nhaudùng cho mục, hộp thoại và thông tin trò chơi khác.

8LD (Overlord 2 Language File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E153 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。