The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 89K

.89K

TI-89 Application

Phân loại:tệp thực thi
Tập tin ứng dụng được sử dụng bởi máy tính biểu đồ TI-89có một chương trình nhỏ có thể chạy trên máy tínhcó thể được tải lên bằng Trình quản lý máy tính TI Conn.

89K (TI-89 Application) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E136 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。