The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3DXML

.3DXML

Dassault Systemes 3D XML File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Một tập tin 3DXML là tập tin XML được tạo ra trong văn bản Dassault Systems 3DXML.Nó chứa lưới, kết cấu, hiệu ứng ánh sáng, và các thuộc tính vật thể 3D khác và được dùng để xác định một vật thể 3D dựa vào XML.

sự miêu tả:

Ba DXML được tạo ra để chứa các thông tin 3D vào các tài liệu kỹ thuật, Sổ tay người dùng, vật liệu marketing, trang web và các ứng dụng phần mềm khác. Chú ý: Dassault Systems đã công bố công khai định dạng tập tin 3D.

3DXML (Dassault Systemes 3D XML File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E86 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。