The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3DX

.3DX

Rhino 3D Model File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Ba chiều hình mẫu được tạo ra với dự án người mẫu 3D của Rhino (Rhinoceros).sử dụng NGURS (không đồng phục phân loại B) để đại diện hình học 3D.

3DX (Rhino 3D Model File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E85 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。