The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3DON

.3DON

Scrutinize 3D Mesh File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Tập tin ảnh 3D được dùng bởi Scrutzinize, một chương trình gỡ rối đồ họa cho thuật toán 3Dchứa dữ liệu lưới 3D cho một phiên chạy gỡ lỗi theo dạng JSON (Ghi chú vật thể JavaScriptdùng để vẽ dữ liệu mô hình 3D khi gỡ lỗi.

sự miêu tả:

GHI CHÚ: Scrutinize không còn sẵn sàng để tải về.

3DON (Scrutinize 3D Mesh File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E73 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。