The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3DMF

.3DMF

QuickDraw 3D Metafile

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Ba chiều hình ảnh dựa trên công nghệ Apple QuickVẽ 3D (QD3D).có thể là đại diện 3D của một vật thể hoặc một cảnh ba chiều hoàn toàn.có thể xem từ góc độ khác nhau với hỗ trợ chương trình 3D.

sự miêu tả:

GHI CHÚ: Quickdraw 3D không còn được triển khai bởi Apple và Mac OS X dùng OpenGL để vẽ 3D.

3DMF (QuickDraw 3D Metafile) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E71 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。