The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 3D2

.3D2

Stereo CAD-3D 2.0 Image File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Ảnh đa chiều được dùng bởi phiên bản thứ hai của Stereo cado-3D, một ứng dụng cho hệ thống Atari STlưu lên tới bốn mươi vật thể 3Dbao gồm màu vật thể và thông tin ánh sángsử dụng như một định dạng cũ cho hoạt động máy tính.

3D2 (Stereo CAD-3D 2.0 Image File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E54 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。