The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng 3D

.3D

Stereo CAD-3D Image File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Ảnh ba chiều được dùng bởi Atari Stereo cado-3D, một chương trình cho hệ thống Atari STlưu các vật thể 3D bằng thư viện các điểm dịch chuyển nhanh (LILO) để đặt tọa độ mặt phẳngđược dùng như định dạng trước cho hoạt ảnh 3D.

3D (Stereo CAD-3D Image File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E53 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.3D

Survex 3D Cavern File

Phân loại:Tệp GIS
Tập tin 3D được tạo bởi Survex, một chương trình dùng để ghi và hình dung dữ liệu hệ thống hang động.chứa dữ liệu cho phép phần mềm mường tượng hệ thống hang động 3Dđã được tạo ra từ một tập tin. SVX, dùng chương trình hang bao gồm với Survex.

sự miêu tả:

Tập tin 3D được xem bằng Aven, một chương trình mường tượng kết hợp với gói phần mềm Survex.

3D (Survex 3D Cavern File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E52 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。