The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 323

.323

H.323 Internet Telephony File

Phân loại:Những tập tin khác
Tập tin được s ử dụng bởi một số chương trình trao đổi video, như Microsoft Confrenting Utility Dll (msconf.org, bao gồm với một số phiên bản cũ của Windows) hay Intel's Video muội Điện thoại Containerchứa thông tin dùng để thiết lập một cuộc họp ảnh trực tuyếnkhông thường dùng nữa.

323 (H.323 Internet Telephony File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E48 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。