The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng !BT

.!BT

BitTorrent Incomplete Download File

Phân loại:Những tập tin khác
Phần tải tập tin được tạo bởi BitTorrent, một chương trình tải về dòng chảydùng cho mọi lần download trong tiến trình nếu the "Appnd 160!Phần mềm của tập tin chưa hoàn thiện được chọn trong thiết lập BitTorrent.

sự miêu tả:

Chú ý: BitTorrent loại bỏ "tạm thời"!Phần mở rộng BT ngay khi tập tin được tải hoàn toàn.Các tập tin bị thương chỉ được dùng bởi phiên bản Windows của BitTorrent.

!BT (BitTorrent Incomplete Download File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E1 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。