The X

RSA encryption / decryption

Công cụ mã hóa / giải mã trực tuyến RSA, hỗ trợ khóa 1024,2048,4096 bit. Vì khóa công khai có thể được suy ra bởi khóa riêng nên nó có thể được mã hóa và giải mã miễn là khóa cá nhân được cung cấp. Tuy nhiên, nếu chỉ có khóa công khai được phép hoạt động một chiều. "Key-Id" đề cập đến thông tin tóm tắt MD5 (64bits) cho "Mô-đun" có thể được coi là một cặp khóa nếu khóa cá nhân và khóa công khai có cùng danh tính. Lợi dụng điều này có thể giúp chúng tôi kiểm tra xem khóa có chính xác không.

Loại khóa mã hóa: