The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ICAL iCalendar File Những tập tin khác
ICALENDAR iCalendar File Những tập tin khác
ICMA InCopy Assignment File Những tập tin khác
ICONTAINER CandyBar iContainer File Những tập tin khác
ICS Calendar File Những tập tin khác
ID Lotus Notes User ID File Những tập tin khác
IDLK Adobe InDesign Lock File Những tập tin khác
IDX Movie Subtitle File Những tập tin khác
IDX Movie Subtitle File Những tập tin khác
IFL 3ds Max Image File List Những tập tin khác
IIX Translation Memory Index File Những tập tin khác
IMAGEPORTFOLIOLIBRARY Painter Image Portfolio Library Những tập tin khác
IMAPMBOX IMAP Mailbox Những tập tin khác
IML ACT! Internet Mail Message Những tập tin khác
IMY iMelody Ringtone File Những tập tin khác
IN Spyware File Những tập tin khác
INCA InCopy CS3 Assignment File Những tập tin khác
IND Memory Stick Formatting File Những tập tin khác
INDK Adobe Shortcut Set File Những tập tin khác
INETLOC Internet Location Những tập tin khác
INFO Texinfo Document Những tập tin khác
INFO Generic Information File Những tập tin khác
ING MasterCook Ingredients File Những tập tin khác
INLK Adobe InDesign Lock File Những tập tin khác
INM FaxMaster Document Những tập tin khác
IOBIT Advanced SystemCare Rollback File Những tập tin khác
IPSW iPod and iPhone Software Update File Những tập tin khác
ISN Installer Source File Những tập tin khác
ITC iTunes Cover Flow Data File Những tập tin khác
IVA Dementia.4207 Virus File Những tập tin khác
IWS InstallWatch Scan File Những tập tin khác