The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
C2U Texas Instruments CBL 2 OS File Những tập tin khác
CA Initial Telnet Cache Những tập tin khác
CACHE Cache File Những tập tin khác
CALB Coolect Album File Những tập tin khác
CALIBRE Calibre Device Data File Những tập tin khác
CAS Autodesk Cascade License File Những tập tin khác
CBDS Comic Book DS File Những tập tin khác
CBT Computer Based Training File Những tập tin khác
CCH .NET Security Resolution Cache File Những tập tin khác
CDF-MS ClickOnce Compiled Manifest File Những tập tin khác
CERBER3 Cerber Ransomware Virus File Những tập tin khác
CFL IMVU Product File Những tập tin khác
CFS Lucene Compound Index File Những tập tin khác
CHK Saved File Fragment Những tập tin khác
CHKSPLIT Archiver Split Checksum File Những tập tin khác
CHUNK001 File Splitter Split Archive Part 1 Những tập tin khác
CHW Compiled Help Index File Những tập tin khác
CL Cursor Library Những tập tin khác
CLKK Clicker Keyboard Những tập tin khác
CLKT Clicker Template Những tập tin khác
CLKW Clicker Word Bank Những tập tin khác
CLKX Clicker Grid Set Những tập tin khác
CLR Animate Color Set Những tập tin khác
CLS LaTeX Document Class File Những tập tin khác
CML CryptoMailer Encrypted File Những tập tin khác
CMM Corel Multimedia Manager Album Những tập tin khác
CMPKG craftersmine Package Những tập tin khác
CONTOUR Contour Screenplay File Những tập tin khác
COS2 Pinnacle Studio Cache File Những tập tin khác
CP3 Grand Prix 3 Cockpit Shape File Những tập tin khác
CPT Pocket Slides Presentation Những tập tin khác
CPU Virtual CPU File Những tập tin khác
CRASHED AbiWord Crash-Saved Document Những tập tin khác
CRC Total Commander Checksum File Những tập tin khác
CRD Guitar Tabs Những tập tin khác
CRD Windows CardSpace File Những tập tin khác
CRDOWNLOAD Chrome Partially Downloaded File Những tập tin khác
CSH Photoshop Custom Shapes File Những tập tin khác
CTF Content Transformation File Những tập tin khác
CTF AVG Update Control File Những tập tin khác
CTG Canon Digital Camera Catalog File Những tập tin khác
CUL Windows Cursor Library Những tập tin khác
CVF CPU-Z Validation File Những tập tin khác
CVR Microsoft Crash Report File Những tập tin khác
CXF Picasa Collage File Những tập tin khác