The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
DPR Digital InterPlot File Tệp hình ảnh vectơ
DPX DrawPlus Template Tệp hình ảnh vectơ
DRAWING Artboard Drawing Tệp hình ảnh vectơ
DRAWIT DrawIt Drawing Tệp hình ảnh vectơ
DRW Corel Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
DRW Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
DSF Designer File Tệp hình ảnh vectơ
DSG Stitch Era Design File Tệp hình ảnh vectơ
DXB Drawing Exchange Binary Tệp hình ảnh vectơ
EGC EximiousSoft GIF Creator Document Tệp hình ảnh vectơ
EMF Enhanced Windows Metafile Tệp hình ảnh vectơ
EMZ Windows Compressed Enhanced Metafile Tệp hình ảnh vectơ
EP Pencil Document Tệp hình ảnh vectơ
EPS Encapsulated PostScript File Tệp hình ảnh vectơ
EPSF Encapsulated PostScript Format File Tệp hình ảnh vectơ
ESC EasySignCut Pro Project Tệp hình ảnh vectơ
EZDRAW EazyDraw Graphic Tệp hình ảnh vectơ
FH10 FreeHand 10 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH11 FreeHand 11 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH3 FreeHand 3 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH4 FreeHand 4 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH5 FreeHand 5 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH6 FreeHand 6 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH7 FreeHand 7 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH8 FreeHand 8 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FH9 FreeHand 9 Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FHD FreeHand Drawing File Tệp hình ảnh vectơ
FIF Fractal Image File Tệp hình ảnh vectơ
FIG Xfig Drawing Tệp hình ảnh vectơ
FMV Frame Vector Metafile Tệp hình ảnh vectơ
FS FlexiSIGN Document Tệp hình ảnh vectơ
FT10 FreeHand 10 Drawing Template Tệp hình ảnh vectơ
FT11 FreeHand 11 Drawing Template Tệp hình ảnh vectơ
FT7 FreeHand 7 Drawing Template Tệp hình ảnh vectơ
FT8 FreeHand 8 Template Tệp hình ảnh vectơ
FT9 FreeHand 9 Drawing Template Tệp hình ảnh vectơ
FTN Flowton Diagram File Tệp hình ảnh vectơ
FXG Flash XML Graphics File Tệp hình ảnh vectơ
GDRAW Google Drive Drawing Tệp hình ảnh vectơ
GEM GEM Metafile Tệp hình ảnh vectơ
GKS Graphics Kernel System File Tệp hình ảnh vectơ
GLOX Microsoft Office SmartArt Graphics Layout File Tệp hình ảnh vectơ
GLS Sothink SWF Easy Shape File Tệp hình ảnh vectơ
GRAFFLE OmniGraffle Drawing Tệp hình ảnh vectơ
GSD Graphtec Vector Graphics File Tệp hình ảnh vectơ
GSTENCIL OmniGraffle Stencil Tệp hình ảnh vectơ
GTEMPLATE OmniGraffle Template Tệp hình ảnh vectơ
GVDESIGN Gravit Designer File Tệp hình ảnh vectơ
HGL HP Graphics Language File Tệp hình ảnh vectơ
HPG HPGL Plot File Tệp hình ảnh vectơ