The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
M3 Blizzard MDX3 Model File Tệp hình ảnh 3D
M3D 3D Model File Tệp hình ảnh 3D
M3D DIALux 3D Object File Tệp hình ảnh 3D
MA Maya Project File Tệp hình ảnh 3D
MAKERBOT MakerBot Print File Tệp hình ảnh 3D
MAT 3ds Max Materials File Tệp hình ảnh 3D
MAX 3ds Max Scene File Tệp hình ảnh 3D
MAXC 3ds Max Container File Tệp hình ảnh 3D
MB Maya Binary Project File Tệp hình ảnh 3D
MC5 Poser 5 Material File Tệp hình ảnh 3D
MC6 Poser Material Collection File Tệp hình ảnh 3D
MCZ Compressed Poser Material File Tệp hình ảnh 3D
MD5ANIM id Tech 4 Model Animation File Tệp hình ảnh 3D
MD5CAMERA id Tech 4 Model Camera File Tệp hình ảnh 3D
MD5MESH id Tech 4 3D Mesh File Tệp hình ảnh 3D
MDD Point Oven Deformation Data File Tệp hình ảnh 3D
MDL Warcraft 3 3D Model Text File Tệp hình ảnh 3D
MDX Warcraft 3 Model File Tệp hình ảnh 3D
MEB PRO100 3D Interior Catalog Element Tệp hình ảnh 3D
MESH 3D Mesh Model Tệp hình ảnh 3D
MESH Godot Engine 3D Mesh File Tệp hình ảnh 3D
MESH DirectX Mesh File Tệp hình ảnh 3D
MGF Materials and Geometry Format Tệp hình ảnh 3D
MIX 3ds Max Motion Mixer File Tệp hình ảnh 3D
MNM Character Studio Marker Name File Tệp hình ảnh 3D
MOT LightWave Motion File Tệp hình ảnh 3D
MP Maya PLE Project File Tệp hình ảnh 3D
MPJ messiahStudio Project File Tệp hình ảnh 3D
MQO Metasequoia Document Tệp hình ảnh 3D
MRML 3D Slicer Scene Description File Tệp hình ảnh 3D
MS3D MilkShape 3D Model Tệp hình ảnh 3D
MSH Orbiter 3D Mesh File Tệp hình ảnh 3D
MSH Godot Engine 3D Mesh File Tệp hình ảnh 3D
MTL OBJ Material File Tệp hình ảnh 3D
MTX MetaStream Scene File Tệp hình ảnh 3D
MTZ Compressed MetaStream Scene File Tệp hình ảnh 3D
MU Kerbal Space Program Mesh File Tệp hình ảnh 3D
MUD Mudbox 3D Scene File Tệp hình ảnh 3D
MXM Maxwell Material File Tệp hình ảnh 3D
MXS Maxwell Studio Scene File Tệp hình ảnh 3D