The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
C3D C3D Model File Tệp hình ảnh 3D
C3Z OpenQwaq 3D Model File Tệp hình ảnh 3D
C4D Cinema 4D Model File Tệp hình ảnh 3D
CAF Cal3D Binary Animation File Tệp hình ảnh 3D
CAL 3ds Max Pose Adjustment File Tệp hình ảnh 3D
CAL CryENGINE Character Animation List Tệp hình ảnh 3D
CAS Total War Model File Tệp hình ảnh 3D
CCB CopperCube 3D Scene Tệp hình ảnh 3D
CCP CopperCube JavaScript File Tệp hình ảnh 3D
CFG Cal3D Model Configuration File Tệp hình ảnh 3D
CG Cg Program Tệp hình ảnh 3D
CG3 Cabri 3D Document Tệp hình ảnh 3D
CGA Crytek Geometry Animation File Tệp hình ảnh 3D
CGFX CgFX Shader File Tệp hình ảnh 3D
CHR CryENGINE Character File Tệp hình ảnh 3D
CHR 3ds Max Characters File Tệp hình ảnh 3D
CHRPARAMS CryENGINE Character Parameters File Tệp hình ảnh 3D
CM2 Poser Camera Set File Tệp hình ảnh 3D
CMF Cal3D Binary Mesh File Tệp hình ảnh 3D
CMOD Celestia Model Tệp hình ảnh 3D
CMS Car Mechanic Simulator 3D Car Model File Tệp hình ảnh 3D
CMZ Compressed Poser Camera Set File Tệp hình ảnh 3D
CPY 3ds Max Copy Track File Tệp hình ảnh 3D
CR2 Poser Character Rigging File Tệp hình ảnh 3D
CRF Cal3D Binary Materials File Tệp hình ảnh 3D
CRZ Compressed Poser Character Rigging File Tệp hình ảnh 3D
CSD Manga Studio Scene File Tệp hình ảnh 3D
CSF Cal3D Binary Skeleton File Tệp hình ảnh 3D
CSM Character Studio Marker File Tệp hình ảnh 3D
CSO Compiled Shader Object File Tệp hình ảnh 3D