The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ZONE.IDENTIFIER Windows Zone Identifier File Tập tin hệ thống